Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru)

Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru)

Mae pob cam yn cynnwys amryw o declynnau, gan gynnwys, pro fformas ac enghreifftiau.

Cam 1: Meithrin dealltwriaeth ynglŷn â gofalwyr ifanc

Gwybodaeth Allweddol

 

Cam 2: Adolygu darpariaeth eich ysgol ar gyfer gofalwyr ifanc

FileTeclyn 1: Adolygiad o’r Man Cychwyn

FileTeclyn 2: Pro fforma ar gyfer gwneud argymhellion i arweinwyr ysgolion

FileTeclyn 3: Sut i gasglu barn gofalwyr ifanc am ddarpariaeth eich ysgol

FileTeclyn 4: Rhestr wirio ar gyfer casglu data ar bresenoldeb, cyrhaeddiad a chynnydd – ysgolion cynradd

FileTeclyn 5: Rhestr wirio ar gyfer casglu data ar bresenoldeb, cyrhaeddiad a chynnydd – ysgolion uwchradd

FileTeclyn 6: Arolwg i asesu lefelau dealltwriaeth a hyder staff ysgolion wrth ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc

 

Cam 3: Sicrhau ymrwymiad gan arweinwyr yr ysgol

FileTeclyn 1: Rhestr wirio dyletswyddau Arweinydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth parthed Gofalwyr Ifanc

FileTeclyn 2: Enghraifft o lythyr cyflwyno i lywodraethwyr ynglŷn â gofalwyr ifanc

FileTeclyn 3: Rôl a chyfrifoldebau corff llywodraethu: sicrhau darpariaeth effeithiol ar gyfer gofalwyr ifanc a’u teuluoedd

FileTeclyn 4: Rhestr wirio i helpu cyrff llywodraethu i werthuso effeithiolrwydd darpariaeth eu hysgol ar gyfer gofalwyr ifanc a’u teuluoedd

FileTeclyn 5: argedu arian y Grant Datblygu Disgyblion (os yn gymwys) i gynorthwyo gofalwyr ifanc: Enghreifftiau o arfer da

 

Cam 4: Cyflwyno Arweinydd Gweithredol ar gyfer Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol

FileTeclyn 1: Rhestr wirio dyletswyddau Arweinydd Gweithredol ar gyfer Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol

 

Cam 5: Cydnabod gofalwyr ifanc ym mhrif ddogfennau’r ysgol

FileTeclyn 1: Pwyntiau yr argymhellir eu cynnwys yn ymrwymiad yr ysgol gyfan

FileTeclyn 2: Rhestr wirio polisi’r ysgol o ran gofalwyr ifanc

FileTeclyn 3: Rhestr wirio ar gyfer prif ddogfennau eraill a ddylai gyfeirio at ofalwyr ifanc

 

Cam 6: Sefydlu systemau i ganfod pwy sy’n ofalwyr ifanc, eu hasesu a rhoi cymorth iddynt

FileTeclyn 1: Rhestr wirio o’r cymorth y gall gofalwyr ifanc fod ei angen

FileTeclyn 2: Rhedeg grŵp cymorth cyfoedion i ofalwyr ifanc

FileTeclyn 3: Enghraifft o daflen y gall disgyblion ei chwblhau a’i phostio mewn blwch negeseuon

FileTeclyn 4: Sut mae rhedeg fforwm gofalwyr ifanc

FileTeclyn 5: Gweithio gyda nyrsys ysgol i roi cymorth i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd

FileTeclyn 6: Gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau gofalwyr ifanc

FileTeclyn 7: Rhestr wirio ar gyfer gweithio effeithiol mewn partneriaeth rhwng ysgolion a gwasanaethau gofalwyr ifanc

FileTeclyn 8: Enghraifft o gytundeb gweithio ar y cyd i’w ddefnyddio gyda gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifanc

File Teclyn 9: Cynorthwyo gofalwyr ifanc i gyfranogi mewn addysg ôl-16

FileTeclyn 10: Cynorthwyo gofalwyr ifanc i symud ymlaen i fod yn oedolion

FileTeclyn 11: Rhestr wirio o’r cymorth y gall teuluoedd gofalwyr ifanc fod ei angen

 

Cam 7: Codi ymwybyddiaeth ymhlith staff yr ysgol ynglŷn â gofalwyr ifanc

FileTeclyn 1: Rhestr wirio o arwyddion bod disgybl yn ofalwr ifanc

PDF iconTeclyn 2: Enghraifft o ddeunydd ar gyfer hysbysfwrdd staff

FileTeclyn 3: Sut all staff ysgol gynorthwyo gofalwyr ifanc

FileTeclyn 4: Arweiniad i gynnal hyfforddiant staff

FileTeclyn 5: PowerPoint i’w ddefnyddio mewn hyfforddiant ar gyfer staff

FileTeclyn 6: Taflenni i’w ddefnyddio mewn hyfforddiant ar gyfer staff

FileTeclyn 7: Ffurflen werthuso hyfforddiant staff

 

Cam 8: Codi ymwybyddiaeth ymhlith disgyblion a theuluoedd ynglŷn âgofalwyr ifanc

PDF iconTeclyn 1: Enghraifft o ddeunydd hysbysfwrdd ar gyfer ysgolion cynradd

PDF iconTeclyn 2: Enghraifft o ddeunydd hysbysfwrdd ar gyfer ysgolion uwchradd

Office presentation iconTeclyn 3: Gweithgareddau a awgrymir ar gyfer gwasanaethau boreol/grwpiau tiwtor

PDF iconTeclyn 4: Gweithgareddau a awgrymir ar gyfer gwersi

PDF iconTeclyn 4a: Gweithgareddau a awgrymir ar gyfer gwersi parhad

FileTeclyn 5: Enghraifft o lythyr at rieni/warcheidwad

FileTeclyn 6: Enghraifft o erthygl ar gyfer cylchlythyr yr ysgol

 

Cam 9: Canfod, asesu a rhoi cymorth i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd

FileTeclyn 1: Enghraifft o ffurflen gydsyniad ar gyfer rhannu gwybodaeth

FileTeclyn 2: Asesu Amlddimensiynol o Weithgareddau Gofalu

FileTeclyn 3: Deilliannau Cadarnhaol a Negyddol Gofalu

FileTeclyn 4: Holiadur Llesiant

FileTeclyn 5: Rhestr wirio arsylwi staff

 

Cam 10: Rhannu arfer da ag eraill

FileTeclyn 1: Rhannu arferion da - enghreifftiau o astudiaethau achos